• Instagram
  • Facebook
Purple Background

בתאריך 28.05.2019 התקיימה וועידת ירושלים לפכ"ם בנושא "עיר וקהילה"

"בוועידה נעמוד על הקשר שבין ערים לקהילות. גם במאה ה-21, ערים עדיין ממשיכות להתפתח, להתעצב ולהתקדם. לצידן, נראה כי קהילות מסוימות  נכחדות, בעוד אחרות דווקא משגשגות בזכות אמצעי הטכנולוגיה. יש הטוענים כי התפתחות הערים יצרה תחושת ניכור ובדידות, לצד אחרים הסוברים כי העיר היא פלטפורמה מעולה ליצירת פרויקטים משותפים וחיזוק תחושת ה"ביחד". בין היתר, נעסוק בשאלות:

מה החשיבות של חיי קהילה עבור ערים, ואיזה תפקיד ממלאות הערים עבור הקהילות השונות? מה ההשפעות של התפתחויות טכנולוגיות בערים על חיינו ועל פרטיותנו? כיצד הרכב האוכלוסייה הייחודי בישראל מעצב את תכנון הערים, ומה תפקידה של המדינה בהתפתחותן? איזו משמעות יש להתבודדות במאה ה-21?