• Instagram
  • Facebook
Purple Background

 ועידת ירושלים לפכ״ם השנייה התקיימה ב-29 באפריל 2015. הנושא שנבחר לוועידה השנתית השנייה הוא "DATA ומדינה". במסגרת הוועידה נבחנו השלכות מהפכת המידע על נושאי הליבה של הדיון הפכ"מי, תוך ניסיון למפות את ההזדמנויות והאתגרים שמנפק עידן האינפורמציה למדינה המודרנית.