• Instagram
  • Facebook
Purple Background

ועידת ירושלים לפכ״ם הראשונה התקיימה ב-2 ביוני 2014. הנושא שנבחר לוועידה השנתית

הראשונה הוא "צדק בין דורי - פנסיה וניהול משאבי טבע". מדובר בשתי סוגיות כבדות משקל שהעיסוק הציבורי בהן בשנים האחרונות גבר מאד ושהשפעתן על עתיד הפרטים והחברה בישראל מכרעת. אלו גם שתי סוגיות שנקודות המפגש בין ההיבטים הפוליטיים, הכלכליים

והמוסריים שלהן מזמינות בחינה אינטגרטיבית